Stadgar för Kristdala styrketräningsklubb.


Stadgar för Kristdala Styrketräningsklubb. Antagna vid årsmöte 5 februari 2019

STADGAR FÖR FÖRENINGEN Kristdala styrketräningsklubb.

 § 1 Föreningens firma (Kristdala Styrketräningsklubb) Föreningens firmatecknare är ordförande tillsammans med kassör.

§ 3 Föreningens säte

 Föreningen har sitt säte i Kristdala i Oskarshamns kommun, Kalmar län.

 § 4 Medlemskap 

 Medlem i föreningen är den som betalar medlemsavgift och vill verka för föreningens målsättning och förbinder sig att följa föreningens stadgar, ordningsregler, föreningsregler.

 § 5 Medlemsavgifter 

 Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet. Det är kalenderår ( 1/1 – 31/12 ) och kalendermånad ( 1- sista ) som gäller.

 § 6 Styrelsen  

Styrelsen består av ordförande ( 2 år ), 1 sekreterare ( 2 år ), 1 Kassör ( 2 år ), 4 övriga ledamöter ( 1 år ) jämte 2 suppleanter ! år ). Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga ledamöter föreningen anser sig behöva. Vid förfall inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t o m nästa årsmöte. 

§ 7 Styrelsens uppgifter  

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret. Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta. Styrelsen är beslutsför då minst 3 personer är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, dock sker avgörandet vid val genom lottning. Föreningens firma tecknas av föreningens kassör. 

§ 8 Räkenskaper  

Räkenskapsår ska vara kalenderår. Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisorer senast 3 veckor innan årsmöte.

 § 9 Revisorer 

 Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två på årsmötet utsedda revisorer. Revisorerna ska avge sin revisionsberättelse vid årsmötet.

 § 10 Årsmöte 

 Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före februaris slut, på tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftliga anslag ska senast 20 dagar före ordinarie årsmöte och senast 20 dagar före extra årsmöte. Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet .  

2. Val av protokolljusterare och rösträknare.  

3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

 4. Fastställande av dagordning. 

 5. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.  

6. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret. 

 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.  

8. Fastställande av medlemsavgifter. 

 9. Val av ordförande i föreningen för en tid av 2 år.

 10. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av 1 år.  

11. Val av revisorer samt suppleanter. 

12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.  

13. Övriga frågor. Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.

 § 11 Extra årsmöte  

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas. 

§ 12 Rösträtt 

Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig (och kan inte utövas genom ombud).

 § 13 Beslut, omröstning och beslutsmässighet

 Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering). Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning. Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor. Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

 § 14 Regler för ändring av stadgarna

 För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen.

 § 16 Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen, inte har följt ordningsregler eller etiska regler. Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 10 dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde inom 2 dagar efter beslutet. ( En muntlig varning, utan resultat avstängs medlemmen. Vid minderåriga kontaktas målsman, ordförande ansvarar för kontakt med berörda. )

§ 17 För upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till välgörande ändamål etc. 

-Kopia av det årsmötesprotokoll som innehåller beslut om föreningens upplösning ska därefter sändas till skattekontoret för avregistrering av föreningen.