Protokoll


Årsmöte Kristdala Styrketräningsklubb. 20210307

      Närv. Carola Ö, Roger J, Ingrid T, Kerstin J, Simon T genom Zoom-möte.§1. Ordf. Carola Östergren förklarar mötet öppnat.

§2. . Mötet stadgeenligt utlyst.

§3. Carola Ö. valdes till mötets ordf.

§4.Ingrid T. valdes, sekr.

§5. Justerare tillika rösträknare valdes Simon. T. och Roger J. till.

§6. Dagordning godkändes. §7.Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes.

§ 8.Ekonomisk berättelse godkändes.

§9.Revisorernas årsberättelse godkändes.


§10. Årsavgifter förblir oförändrade: 100 kr/medlemsavg. Träningsavgift: Helår 800 kr, halvår 600 kr, månadsvis 200 kr.

§11. Ansvarsfrihet för 2020 års styrelse godkändes.

§ 12. Val av styrelseledamöter:
Ordf. 2 år
Sekr. 2 år
Kassör 2 år
Ordinarie ledamöter 1 år
Suppleanter 1 år
Revisorer 1 år
Styrelsen ansvar för valberedning Val i år: Kassör: Roger Johansson, 2021-2023
Ordinarie ledam: Karl-Johan Johansson, Axel Silverutter, Martin Olovsson, Simon Thunberg.
Suppl: Jerry Bengtsson

§13. Val av revisorer: Kerstin Johnsson och Gun Nilsson.

§ 14. Övriga frågor: P.g.a. rådande omständigheter, covid-19, beslutade styrelsen att eftersom gymmet varit stängt några månader 2020, sänks årets,2021, träningsavg. Det gäller ENDAST för de som betalat för helt år, 2020. Sänkningen blir 200 kr. 700 kr inkl. medlemsavg. istället för 900 kr inkl. medlemsavg. Efter revisorernas förslag beslutades att inköp av en skrivare, max 5000 kr, ska göras. Inte meningen att det ska hållas med privat.

§ 15. Mötet avslutas

Justerare: Simon Thunberg Roger Johansson
Styrelsemöte 2020-03-22

Styrelsemöte Kristdala Styrketräningsklubb
      Närv. Carola Ö, Roger J, Ingrid T, Karl-Johan J, Jerry B, Martin O, Simon T, Axel S

§1. Mötets öppnande.
§2. Val av mötets ordförande. Carola valdes till ordf. .
§3. Val av sekreterare Ingrid.
§4.Val av justerare. Martin O
§5. Godkännande av dagordning Dagordning godkändes
§6.Föregående protokoll genomgånget:
Investeringslista slopas.Tjejkväll kommer att genomföras, ej något datum bestämt.

§7.Provträning upphör med omedelbar verkan. Inköp:Cable-cross, avvaktas för check av plats. Pec-dec, benpress, rehab, pall till half-rack och en vanlig bänk, som är lätthanterlig, kommer att inhandlas.

§ 8.Övriga frågor:Handdammsugare vill inhandlas för att underlätta städningen. Ingrid tar fram pris på den mest prisvärda. Så det inköpet kommer att ske.

§9. Mötet avslutas.


§10. Mötet avslutades.
Justerare: Martin O

Årsmöte 20200202

Deltagare: Carola Östergren,Roger Johansson, Ingrid Thornberg, Simon Thunberg, Martin Olovsson, Kerstin Jonsson, Gun Nilsson, Rickard Jonsson, Axel Silverutter, Lena Hallberg, Eva Boman.


§ 1. Ordf. Carola Ö. förklarar mötet öppnat.

§ 2. Mötet stadgeenligt utlyst.

§ 3. Carola Ö. valdes till mötets ordf.

§ 4. Ingrid T. som sekreterare.

§ 5. Justerare o tillika rösträknare valdes

Lena Hallberg och Rickard Jonsson till.

§ 6. Dagordning godkändes.

§ 7. Styrelsens verksamhetsberättelse

godkändes.

§ 8. Ekonomisk berättelse godkändes.

§ 9. Revisorernas årsberättelse godkändes.

§ 10. Årsavgifter: Medlemsavgift och

träningsavgift förblir oförändrade.

Avgift träning halvår, har återinförts.

Medlem 100 kr(obligatorisk vid träning)

600 kr/ halvår

och 800 kr/ helår.

§ 11. Ansvarsfrihet för 2019 års styrelse

godkändes.

§ 12. Val av styrelseledamöter:

Ordförande: Carola Östergren 2020-2022

Sekreterare: Ingrid Thornberg 2020-2022

Ordinarie ledamöter: Karl-Johan

Johansson, Martin Olovsson, Simon

Thunberg Rickard Jonsson 2020-2021.

Suppleanter: Jerry Bengtsson, Axel

Silverutter 2020-2021.

Styrelsen ansvar för valberedning.

Kassör kvarsitter 2020-2021

§ 13. Val av revisorer:

Kerstin Jonsson och Gun Nilsson

2020-2021

§ 14. Övriga frågor:

Inbjudan till en diskussion om fritidsgården

i Kristdala, dålig uppslutning av ungdomar.

Ingrid T. kommer att delta.

Inventeringslista kommer att slopas fr. o.

m. i år. Istället diskuteras önskemål och

inköp på

styrelsemöten.

Möjlighet att provträna får ske en gång.

Aktiviteter som ska genomföras 2020:

2 kvällar, vår och höst, för kvinnor i alla

åldrar kommer att hållas.

Tipspromenad el. likn. 1 vår och höst.

Inköp av cable cross och sort kollas upp.

§ 15. Mötet avslutas Justerare :

Lena Hallberg Rickard Jonsson
Styrelsemöte 2019-11-06

Styrelsemöte Kristdala Styrketräningsklubb
      Närv. Carola Ö, Roger J, Jerry B, Karl-Johan J, Cal N,

§1. Mötets öppnande.
§2. Val av mötets ordförande. Carola valdes till ordf. .
§3. Val av sekreterare Karl-Johan valdes till sekr.
§4.Val av justerare. Cal valdes till just.
§5. Godkännande av dagordning Dagordning godkändes
§6.Föregående protokoll:
Återstår: - Carola har varit i kontakt med kommunen angående skadegörelse och eventuell övervakning i lokalen. De återkommer. För närvarande fungerar crosstrainern. Ingen åtgärd. Nu finns en mindre radio/CD-spelare som komplement till befintlig anläggning. Det är tobaksförbud i lokalen dvs detta gäller även för snus. Möjligen behöver detta förtydligas på anslagstavlan.

§7.Investeringslista: Halfrack (knäböjställning)
Roger har tagit fram förslag. Kostnad cirka 15- 20 000 kronor. Cable cross (V-formad ställning) Ersättning av befintlig.
Beslut: Förslag/offert tas fram. Inclaine chest press. 
Beslut: Förslag/offert tas fram.

§ 8.Eventuella inköp Halfrack. Roger köper utrustningen enlig ovan. Avsikten är att byta ut ”buren” vid östra väggen.

§9. Övriga frågor:
- Nästa år kommer föreningen, enligt Carola, att behöva räkna med en hyreshöjning. - Karl-Johan tog upp frågan om styrelsens medlemmar och deras närvaro på gymmet. För att kunna vara med i utveckling och förbättring av verkasamheten bör medlemmarna vara närvarande för att se känna av vilket behov som finns. - Löpbanden fixeras med ”stoppar” för att förhindra att flyttar sig på golvet. Karl-Johan ordnar.

§10. Mötet avslutades Justerare: Cal Nilsson

Styrelsemöte 2019-04-14

Styrelsemöte Kristdala Styrketräningsklubb
      Närv. Carola Ö, Roger J,Jerry B, Simon T, Karl-Johan J, Maria V, Cal N, Ingrid T.

§1. Mötets öppnande.
§2. Mötets ordf: Carola Ö.
§3. Mötets sekr: Ingrid T.
§4. Mötets just: Karl-Johan J.
§5. Dagordning godkändes
§6.Föregående protokoll:
Genomgånget och åtgärdat. Vad gäller önskemål om handsprit på gymmet, så får var och en själva stå för det. Alltid ett problem med hygienen, men det är på allas ansvar att det hålls rent på och runt maskinerna, efter användande. Roddmaskin inköpt sedan förra investeringslistan.
 Ny investeringslista:
 Skåp
 Trappmaskin
 Squat rack
 Liten medicinboll.

§7.Inköp: Föreningen har i dags dato 136.846 kr.
Beslut togs om att Carola blir ansvarig för inköp av förvaringsskåp,för de som tränar. Max 4000 kr.
Trappmaskin inköpes från Gymleco, kommersiell.
Ang. Squat rack så behövs lite mer underlag för vilken som är bäst. Hänskjuts till nästa möte.
Likaså med inköp av medicinboll.

§ 8. Övriga frågor.

Ang. sponsring av samhällsföreningen, som nu har höjts, togs beslut om att inte sponsra.
Däremot för medverkan på deras hemsida för 500 kr/år.
Förfrågan från kommunen ang. Kompiskort för de som har LSS-stöd. Vilket innebär att 2 tränar för en avgift. Beslut togs att föreningen stödjer detta.
Förankring av den nya roddmaskinen kommer att ske.
Inköp stora klistermärken till golvet, med skogräns kommer att göras.
Rensning bland alla anslag, regelbundet.
Förslagslådan:
Ny musikanl:
Den får en chans till att komma igång. Om inte får Cal i uppdrag att fixa något som Passar med ingångarna till de högtalare som nu finns.
Hjärtstartare: Åligger inte gymmet att tillhandahålla det. Snarare kommunens ansvar, då vi bara hyr lokalen.
Tjejkväll: 10/4 hölls det en tjejkväll, som uppskattades mycket. Ca 20 st som kom på Visning och lite info om gymmet. Det bjöds på smoothie, snacks o dip. Beslutades om att det kommer att hållas en varje vår och höst.
Taggar: Brist på dem och svårt att få tag på nya från kommunen. För att i möjligaste mån få in taggar som inte används, depositionsavg. 200 kr, så beslutades att från nästa årsskifte, 1/1 2020, kommer dessa att förverkas om innehavaren inte har tränat de senaste 2 åren och då inte återlämnat tagg.
§ 9. Mötet avslutas.

Justerare: Karl-Johan Johansson.

Årsmöte 2019-02-05

5 februari 2019
Deltagare: Carola Östergren, Ingrid Thornberg, Roger Johansson, Karl-Johan Johansson Cal Nilsson, Simon Thunberg, Maria Vingsäter, Kerstin Johnsson, Gun Nilsson, Jerry Bengtsson, Sven-Olov Karlsson och Peder Karlsson.

§1. Ordf. Carola Östergren förklarar mötet öppnat.
§2. Mötet stadgeenligt utlyst.
§3. Carola Östergren valdes till mötets ordf.
§4. Ingrid Thornberg som sekr.
§5. Cal Nilsson valdes till justerare tillika rösträknare.
§6. . Dagordning godkändes.
§7. Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes.
§ 8. Ekonomisk berättelse godkändes.
§ 9. Ekonomisk berättelse godkändes.
§ 10. Årsavgifter: Medlems och träningsavgifter förblir oförändrade.
§ 11. Ansvarsfrihet för 2018 års styrelse godkändes.
§ 12. Val av styrelseledamöter:
   Kassör: Roger Johansson 2019-2021
   Ordinarie ledamöter: Cal Nilsson, Karl-Johan Johansson, Simon Thunberg, Martin Olovsson 2019-2020
   Suppleanter: Maria Vingsäter, Jerry Bengtsson 2019-2020
   Valberedning: Karl-Johan Johansson 2019-2020
§ 13. Val av revisorer: Kerstin Johnsson och Gun Nilsson 2019-2020
§ 14. Övriga frågor:
  Omskrivning av stadgar:   Stadgarna har förtydligats: Se bif. bilaga: Stadgar för föreningen Kristdala   Styrketräningsklubb. Godkändes. Finns även på hemsidan.

b. Hygien och ordning på gymmet: Det ligger på varje enskild som tränar på gymmet och det är svårt att få alla till att   använda passande kläder och skor. Även till plocka iordning efter sig. Information finns uppsatt på gymmet om vad   som gäller. Och med gemensamma krafter får vi ha koll på hur det sköts där.

c. HLR-kurs kommer att hållas i samarbete med LRF i april månad. Föreningarna står för lokalkostnad och någon liten   förtäring i samband med kursen. Avgiften för deltagarna blir 100 kr. Kanske att föreningarna får skjuta till lite för   instruktörs- arvode.

§ 15. Mötet avslutas.
Justerare: Cal Nilsson

Styrelsemöte 2018-08-26

Styrelsemöte Kristdala Styrketräningsklubb
      Närv. Carola Östergren, Roger Johansson,Ingrid Thornberg, Karl-Johan Johansson, Cal Nilsson.

§1. Mötets öppnande.
§2. Carola valdes till ordf.
§3. Ingrid Thornberg valdes till sekr.
§4. Karl-Johan Johansson valdes till just.
§5. Dagordning godkändes
§6. Föregående möte
Återstår:
- Tillträde till lokalen via nödutgången. Carola tar förnyad kontakt med vaktmästaren.
- Subventionerad seniorrabatt.
Löpband:
- Kontroll av motorn på Monark WR7060 genomförd utan anmärkning. Däremot finns inga nya kort att köpa. Det visade sig att det ”nya” löpbandet typ Monark WR7060 inte fanns tillgängligt för köp.
Nytt/begagnat typ Life Fitness 93 T inköpt.

Övriga frågor:
- Carola driver frågan angående handikappramp med tekniska kontoret.
- Cable cross. Försök att svetslaga görs.
- Carola tar förnyad kontakt med vaktmästaren angående dörrstängare.

Investeringslista:
- Cross trainer
- Roddmaskin
- Öppet för förslag

§7. Inför 30-årsjubileét:
Förslag om 30% rabatt på träningsavgiften under helår 2019. Förslaget godkändes.

§ 8. Övriga frågor.

- Inköp av Bosuboll och 30 kgs hantlar kommer att ske.
Inköp av ny crosstrainer diskuterades. Förslag tas fram.

§ 9. Mötet avslutas.

Justerare
Justerare: Karl-Johan Johansson.

Styrelsemöte 2018-05-16

Styrelsemöte Kristdala Styrketräningsklubb
      Närv. Carola Östergren, Roger Johansson, Cal Nilsson, Karl-Johan Johansson

§ 1. Mötets öppnande.
Ordf. Carola förklarar mötet öppnat.

§ 2. Val av mötesordförande.
Carola valdes att leda mötet.

§ 3. Val av sekreterare.
Karl-Johan valdes till sekreterare.

§ 4. Val av justerare.
Cal valdes till justerare.

§ 5. Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes. .

§ 6. Föregående mötesprotokoll.

Genomgång av anteckningar från mötet den 19:e november 2017

- Förslagslådan är nu uppmärkt
- Försök att begränsa volymen är gjorda, ytterligare åtgärder görs. Cal ansvarar.
- Tekniska kontoret har justerat tiderna för start/stopp av ventilationen.
- Ordningsregler finns uppsatta.
- Tillträde till lokalen via nödutgång. Carola pratar med vaktmästaren om att sätta upp någon typ av fysiskt hinder vid den ”nedre” grinden vid spiraltrappan.
- Större anslagstavla anskaffad men inte uppsatt. Fortsatt diskussion om hur tavlorna ska organiseras/användas.
- Ingen ytterligare märkning av lösa vikter och ställ görs. Vi avvaktar.
- Subventionerad seniorträning. Vi återkommer.
- Roddmaskin är inköpt.
- Deltagande vid ”En dag i hälsans tecken”. Tveksamhet till behållningen/utbytet av denna dag.

§ 7. Löpband, investeringslista.

Det befintliga löpbandet Monark WR7060 är ur funktion. Display och styrkort verkar ”lagt av”. Kontakt har tagits med Monark som föreslagit vissa åtgärder som provats utan resultat. Karl-Johan presenterade olika förslag till leverantör av nytt löpband. Mötet beslutade att gå vidare med inköp av ytterligare ett löpband typ Monark WR7060. Kontakt tas med Sport och Fritid i Stockholm som annonserar band för ca 35 000 Skr. Samtidigt tas diskussion om möjligheten att ”köpa med” nödvändiga kort för att reparera det befintliga bandet. Roger tar kontakt med elektriker för kontroll av motorn. Förslag har lagts att ta fram en investeringslista för inköp av större/dyrare utrustning vilket kan innebära att vi måste spara något år för att få råd till inköpet. Mötet föreslår att listan ska innehålla tre maskiner/utrustningar. Mötet föreslår
- Cross trainer
- Roddmaskin
- Öppet för förslag

§ 8. Övriga frågor.

Frågan angående en ramp upp till gymmet från bak-/utsidan diskuterades. En utvändig ramp från utsidan i stället för den branta trappan på insidan skulle göra gymmet mer tillgängligt för handikappade och för tyngre transporter. Carola samtalar med Tekniska kontoret hur vi kan gå till väga.
Cable cross, delvis defekt. Carola kollar. Enligt Roger finns utrustningar som betydligt mer kompakta som inte kräver så stort utrymme. Möjligen kan det vara något för vår inventeringslista.
På förekommen anledning togs frågan om annonsering på våra anslagstavlor upp.
Mötet beslutade att inga annonseringar får ske på våra tavlor med hänvisning till att plats finns på tavlan nere vid entrén.
Dörren till gymmet står öppen, ibland över natten. Carola pratar med vaktmästaren om att sätta upp en dörrstängare.

§ 9. Mötet avslutas.

Justerare Cal Nilsson

Årsmöte 2018-01-28.

28 Januari 2018
      Närv. 8 st

§ 1. Ordf. Carola förklarar mötet öppnat.

§ 2. Mötet stadgeenligt utlyst.

§ 3. Carola Östergren valdes till mötets ordförande.

§ 4. Ingrid Thornberg som sekr.

§ 5. Karl-Johan ohansson valdes till justerare tillika rösträknare. .

§ 6. Dagordningen godkändes.

§ 7. styrelsens verksamhetsberättelse godkändes.

§ 8. Revisorernas berättels godkändes.

§ 10. Årsavgifter: Medlem och träningsavgifter förblir oförändrade.

§ 11. Ansvarsfrihet för 2017 års styrelse godkändes.

§ 12. Val av styrelseledamöter:
Ordf: Carola Östergren 2år (2018-2020).
Sekr: Ingrid Thornberg 2år (2018-2020).
Kassör: nyval 2019.
Ord ledamöter: Cal Nilsson, Karl-Johan Johansson, Martin Olovsson, Simon Thunberg 1 år.
Suppl: Maria Wingsäther, Lukas Svensson 1 år (2018-2019).

§ 13. Val av revisorer: Kerstin Jonsson, Gun Nilsson

§ 14.Övriga frågor: Byte av vissa maskiner:Beslut togs att innevarande år kommerinköp att ske avroddmaskin, 2 par nya hantlar, vadpress och benmanschetter. Även ett löp/motionsband kommer att ske längre fram på året. Återsvar från samtliga vid kallelse till möte och utskick från styrelsen!!

§ 15. Mötet avslutas.

Justerare: Karl-Johan Johansson

Styrelsemöte 2017-08-09

Styrelsemöte Kristdala Styrketräningsklubb
      Närv. 10 st
§ 1. Mötets öppnande.

§ 2. Carola Östergren valdes till ordförande.

§ 3. Ingrid Thornberg valdes till sekreterare.

§ 4. K-J Johansson valdes till justerare.

§ 5. Dagordning godkändes..

§ 6. Allt genomfört från föregående protokoll.

§ 7. Beslut togs om sponsring till Kristdala samhällsförening med 1000 kr. Studiebesök på Big Bang, Oskarshamn inför inköp av nya maskiner kommer att ske inom snar framtid .

§ 8. Frågan om flytt av gymmet till annan lokal kom upp, men är inte ekonomiskt försvarbart med de bra villkor som finns nu.Kommunen kontaktas ang. styrning av ventilation på gymmet och möjlighet till installation av en trapphiss. Rick Nilsson avgår ur styrelsen p.g.a. flytt. Simon Thunberg blir ersättare fram till nästa årsmöte. Förslag till utegym och äventyrsbana vid Dämmen, olika stationer med t.e.x. stockar, traktordäck, rep m.m. Utegymmet finns redan flera förslag på redskap dit. Ämnet tas upp på nästa styrelsemöte.
§ 9. Mötet avslutas.

Styrelsemöte 2017-04-09

Styrelsemöte Kristdala Styrketräningsklubb
      Närv. 7 st
§ 1. Mötets öppnande.

§ 2. Carola Östergren valdes till ordförande.

§ 3. Ingrid Thornberg valdes till sekreterare.

§ 4. K-J Johansson valdes till justerare.

§ 5. Dagordning godkändes..

§ 6. Föregående protokoll: Allt genomfört från föregående beslut. Städskåp inköpt och podium byggt och levererat.

§ 7. Övrigt: Beslut togs om inköp av diverse nya maskiner och utrustning. Föreningen går med i HSSL, engångsavgift på 100 kr. Önskemål om seniorrabatt, frågan togs upp och beslut tas vid nästa styrelsemöte.

§ 8. Mötet avslutas.

Styrelsemöte 2017-02-26

Styrelsemöte Kristdala Styrketräningsklubb
      Närv. 7 st
§ 1. Mötets öppnande.

§ 2. Carola Östergren valdes till ordförande.

§ 3. Ingrid Thornberg valdes till sekreterare.

§ 4. K-J Johansson valdes till justerare.

§ 5. Dagordning godkändes..

§ 6. Föregående protokoll: Maria Wingsäter har omformulerat ordningsreglerna till det bättre i dagsläget, lästes igenom och godkändes. Ang. övervakningskamera, alldeles för omständigt och mycket dyrt att bara göra en ansökan, så det lades ned.

§ 7. Beslut togs inköp av ett förvaringsskåp till, rak smal skivstång och bygge av ett podium vid skivstångsburen. Carola kontaktar Kristdala Bygg för uppförande av det. Önskemål om bättre cablecross och bröstpress finns, så pris från olika företag ska hämtas in. Diverse småattiraljer till skötsel och vård av maskinerna kommer att köpas in.

§ 8. Övrig: Styrelsen betalar fr.o.m. i år medlemsavgift. Ansökan om hjälp till att införskaffa ett motionsband skickas till Sparbanksstiftelsen, Oskarshamn, p.g. a. ökat användande av de som redan finns. Alltid kö till dem.

§ 9. Mötet avslutas.

Årsmöte 29/01 2017

Årsmöte Kristdala Styrketräningsklubb
      Närv. 8 st
§ 1. Ordf. Carola Östergren förklarar mötet öppnat.

§ 2. Mötet stadgeenligt utlyst.

§ 3. Carola Östergren valdes till mötets ordförande.

§ 4. Ingrid Thornberg valdes till sekreterare.

§ 5. Karl-Johan Johansson valdes till justerare och rösträknare.

§ 6. Dagordning godkändes.

§ 7. Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes

§ 8. Ekonomisk berättelse godkändes.

§ 9. Revisorernas årsberättelse godkändes.

§ 10. Årsavgifter: Medlem och träningsavgifter förblir oförändrade.

§ 11. Ansvarsfrihet för 2016 års styrelse godkändes.

§ 12. Val av kassör, 4 ledamöter och valberedning: Kassör: Roger Johansson, 2 år.
Ledamöter: Rick Nilsson, Cal Nilsson, Karl-Johan Johansson och Martin Olovsson, 1 år.
Maria Wingsäter suppleant.
Valberedning utses av styrelsen.
§ 13. Val av revisorer: Kerstin Johnsson och Gun Nilsson.

§ 14. Övriga frågor: Beslut togs om spärrning av taggar vid utebliven betalning,
15 mars sista datum för träningsavgiften gällande år, månadsbetalning 15:e varje månad. Vid utlämning av tagg hädanefter så sker kontakt genom mail till hemsidan eller styrelsen. Införskaffande av övervakningsutrustning till gymmet, kamera vid dörrarna, kommer att undersökas. Efter problem med obehöriga som tränar. Maria Wingsäter skriver om formulering av ordningsregler. I samband med uthämtning av taggar och påskrift hädanefter kommer det då även godkännas att ordningsreglerna, som gäller gymmet efterföljs. Justering av förstärkare och högtalare.

§ 15. Mötet avslutas.

Styrelsemöte 16/12 2016

Styrelsemöte Kristdala Styrketräningsklubb
      Närv. 3 st
§ 1. Mötets öppnande.

§ 2. Carola Östergren valdes till ordförande.

§ 3. Ingrid Thornberg valdes till sekreterare.

§ 4. Roger Johansson valdes till justerare.

§ 5. Dagordning godkändes.

§ 6. Allt åtgärdat från föregående protokoll.

§ 7. Hyran höjs med 0,5% ( 1625:-/kvartal).

Inköp av 2 stänger 2 stänger + trap bar, skivstångsstativ kommer att ske.

§ 8. Mötet avslutas.
Styrelsemöte 16/9 2016

Styrelsemöte Kristdala Styrketräningsklubb
      Närv. 6 st
§ 1. Mötets öppnande.

§ 2. Carola Östergren valdes till ordförande.

§ 3. Ingrid Thornberg valdes till sekreterare.

§ 4. Roger Johansson valdes till justerare.

§ 5. Dagordning godkändes.

§ 6. Föregående protokoll. Byte av bank till Swedbank har gjorts.

§ 7. Tillgång för styrelsen att kunna se bokföringen på datorn.

Inköp av en annan förstärkare till stereon, då den gamla gått sönder. Komplettering av hantlar, för stort glapp mellan vissa vikter.
Inköp av kettlebells, 4 kg och uppåt. Tröjor och jackor kommer att finnas till försäljning på Kristdala Skördefest 24 sep.
Reperation och tillsyn av maskiner. Anslag upp om de som inte betalat in avgift för innevarande år.
Airtables-program för att kunna se vilka som har betalat eller ej.

§8.

Kommer att delta på skördefesten med tävlingen Kristdala starkaste. Möte med kommunen ang uppförande av utegym i Kristdala.

§ 9. Mötet avslutas.
Styrelsemöte 15/05 2016

Styrelsemöte Kristdala Styrketräningsklubb
      Närv. 5 st
§ 1. Mötets öppnande.

§ 2. Carola Östergren valdes till ordförande.

§ 3. Ingrid Thornberg valdes till sekreterare.

§ 4. Roger Johansson valdes till justerare.

§ 5. Dagordning godkändes.

§ 6. Inköp av städutr. har gjorts. Visning av utr. och dess anv. har skett.

§ 7. Tröjor och jackor ska marknadsföras bättre. Byte av bank. Hädanefter kommer Swedbanks tjänster att användas. Avtalet med Nordea upphör.
§ 8. Byte av kassör kommer att ske under året.


§ 9. Mötet avslutas.

Styrelsemöte 16/02 2016

Styrelsemöte Kristdala Styrketräningsklubb
      Närv. 6 st
§ 1. Mötets öppnande.

§ 2. Carola Östergren valdes till ordförande.

§ 3. Ingrid Thornberg valdes till sekreterare.

§ 4. Roger Johansson valdes till justerare.

§ 5. Dagordning godkändes.

§ 6. Föregående protokoll: höjning av träningsavgiften fr.o.m 2017 med 100 kr..

§ 7. Ang. städ. Sofia Bjälestig kommer att städa gymmet 2 hr/v a 100 kr/h.

Höra med kommunen om en matta utanför dörren dit, underlättar med städ, så att inte all grus tas in i gymmet.
Inköp av lite mer städutrustning kommer att ske.
Anmälan kan göras nu till visning av utrustning och dess användning, och intresselista finns tillgänglig på gymmet.
Ev. kommer cirkelträning att bli en möjlighet.


§ 8. Mötet avslutas.
Årsmöte 24/01 2016

Årsemöte Kristdala Styrketräningsklubb
      Närv. 8 st
§ 1. Ordf. Carola Östergren förklarar mötet öppnat.

§ 2. Mötet stadgeenligt utlyst.

§ 3. Carola Östergren valdes till mötets ordf.

§ 4. Ingrid Thornberg valdes till sekr.

§ 5.Roger Johansson valdes till justerare och rösträknare.

§ 6. Dag ordning godkändes.

§ 7. Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes.

§ 8. Ekonomisk berättelse godkändes.

§ 9. Revisorernas årsberättelse godkändes.

§ 10. Fastställande av årsavgifter: Medlemsavg. oförändrad. Träningsavgift: Höjning med 100 kr, från 700 kr till 800 kr/år ,fr.o.m. år 2017.

§ 11. Ansvarsfrihet för 2015 års styrelse godkändes.

§ 12. Val av styrelseledamöter:
 Ordf. Carola Östergren  2 år.
   Sekr. Ingrid Thornberg  2 år.
   Kassör. Johan Larsson  1 år.
   Ord. ledamöter: Roger Johansson, Harri Normark, Ronny Bjälestig och Rick Nilsson, 1 år.
   Valberedning: vakant.

§ 13.Val av revisorer: Kerstin Johnsson och Gun Nilsson.

§ 14.Städning: Ev lägga ut på entrepenad, få in offert från några städfirmor el. till någon som är intr. av städa hallen 1 gång/v. Martin Olofsson blir ansvarig för underhåll o rep. på gymmet. Inköp av gummivikter/ställ och ev. bänkpress. Jackor och T-shirts kommer att finnas till att köpa under våren. Sponsrade av Klubben och POD.

§ 15. Mötet avslutas

Styrelsemöte 25/10 2015

Styrelsemöte Kristdala Styrketräningsklubb
      Närv. 5 st
§1. Mötets öppnande
§2, Carola Östergren valdes till ordf.
§3. Ingrid Thornberg sekr
§4. Roger Johansson just.
§5. Dagordning godkändes.
§6. Hantlar är nu bortskänkta.  Vi får serva maskiner själva, pga dyrt att få någon firma till det.
§7. Beslut tagen av höjning taggar,till 200 kr/ tagg, i deposition. Slarvas med återlämning av dem.

Ingen kontant betalning och taggar är personliga, från 2016.
Kristdala-dagen genomfördes i vackert väder och mycket folk. Tipspromenad genomförd, ca30 deltagare. Har fr o m nu företagspaket hos Nordea. Har inlett ett samarbete med Intersport för inköp av träningskläder. Först ut blir en jacka, provstege kommer inom en vecka. Inköp diskuteras av fler maskiner.Fixardag 29/11 kl 17:00.


§ 8. Mötets avslutas.
Styrelsemöte 09/09 2015

Styrelsemöte Kristdala Styrketräningsklubb
Närvarande: 5 st.
§ 1. Mötets öppnande.
§ 2. Carola Östergren valdes till mötesordförande.
§ 3. Ingrid Thornberg valdes till sekr.
§ 4. Roger Johansson valdes till justerare
§ 5. Dagordningen godkändes.
§ 6. Genomgång av föregående protokoll:

Resterande hantlar skänkes bort. Spegel på pelare har åter igen gått sönder efter uppsättning av ny. Johan har i uppdrag att hitta någon som kan utföra service på gymmets maskiner.

§ 7. Övriga frågor:

På grund av bristande betalning av träningsavg, så har det spärrats taggar för dessa användare av gymmet. Kristdala-dagen 26/9 samlas vi kl. 12.00 på gymmet. Kommer att ha tävling: Kristdalas starkaste, barn-vuxna. Utplacering av tävlingsredskap på torget. Tipspromenad i vår regi 25/10, Carola och Ingrid ansvariga för den. Ang. problem i gymmet med renligheten kommer vi återigen att sättas upp lappar på svenska, engelska och arabiska. Beslut om inköp av en ryggmaskin.


§ 8. Mötets avslutas..
Styrelsemöte 22/02 2015

Styrelsemöte Kristdala Styrketräningsklubb
Närvarande: 4 st.
§ 1. Mötets öppnande.
§ 2. Carola Östergren valdes till mötesordförande och sekreterare.
§ 3. Roger Johansson valdes till justerare.
§ 4. Dagordningen godkändes.
§ 5. Genomgång av föregående protokoll.
§ 6. Övriga frågor:

Tillfälligt tillsättande av Harri Normark, för att styrelsen ska bli fulltalig, gäller fram till nästa årsmöte. Harri tar över taggarna, men dom lämnas fortfarande ut på gymmet som bestämdes på årsmötet. Maskiner behöver fixas och dynor bytas, tar ev. in en servicereparatör. Det ska köpas in nya underlägg, hantlar och spegel.
Det bestämdes också att vi köper ett löpband, med hög kvalité och som är underhållsfritt. Kostnad 103000:-.
Vi tar en fixardag framöver.

§ 7. Mötets avslutande.
Styrelsemöte 19/04 2015

Styrelsemöte Kristdala Styrketräningsklubb
19/04 2015. Närv. 6 st.

Dagordning
§ 1. Mötets öppnande.
§ 2. Carola Östergren valdes till ordförande.
§ 3. Ingrid Thornberg valdes till sekreterare.
§ 4. Roger Johansson valdes till justerare.
§ 5. Dagordningen godkändes.
§ 6. Genomgång av föregående protokoll:

 Löpband, speglar, liggunderlag och hantlar är inköpta.
 Upphängningsanordningar kommer att sättas upp, till mattor och handtag bl.a.
 Service av maskinerna på gymmet, kostnad på det, kommer att undersökas.


 

§.7. Hemsida:

Föregående skapare av hemsidan klagar på olaglig ändring av den, påstår sig vilja ha betalt för upprättandet. Allting inom föreningen sker på frivillig basis, så beslut togs om att stänga ned den och upprätta en ny, som Roger J. blir ansvarig för. Fortfarande problem med att få medlemmarna att skriva upp sig när de har tränat, särskilt viktigt för de som är under 25 år, pg.a bidrag från kommunen. Färgstarka lappar kommer att sättas upp med regler och förordningar och att träning sker på eget ansvar.


 

§ 8. Tipspromenad 24-5, kommer att starta från torget. Turista hemma är samma dag.

Motionscykel på service, gamla hantlar säljes och speglar och lister ska sättas upp.


§ 9. Mötet avslutas.

Årsmöte 15/02 2015

ÅRSMÖTE KRISTDALA STYRKETRÄNINGSKLUBB
15 februari 2015 Närv. 6 st.

§1. Ordf. Carola Östergren förklarar mötet öppnat.
§2. Mötet stadgeenligt utlyst.
§3. Carola Östergren valdes till mötets ordf.
§4. Ingrid Thornberg valdes till sekr.
§5. Roger Johansson valdes till justerare och rösträknare.
§6. Dagordning godkändes.
§7. Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes.
§8. Ekonomisk berättelse godkändes.
§9. Revisorernas årsberättelse godkändes.
§10. Fastställande av årsavgfter för 2016. Oförändrad.
§11. Ansvarsfrihet för 2014 års styrelse godkändes.
§12. Val av styrelseledamöter:

Kassör Johan Larsson. 1 år.
Ordinarie ledamöter 4 st. 1 år.
Roger Johansson, Ronny Bjälestig, Rick Nilsson, 1 vakant.
Valberedning: Hänskjuts till styrelsen att utse. Styrelsen beslutade inga suppleanter.

§13. Val av revisorer: Kerstin Jonsson, Gun Nilsson.
§14. Nya rutiner med uthämtning av taggar kommer att ske på gymmet.

Jan-Feb. 1g/v. Övriga mån 1g/v.
Info om tider på anslagstavla och hemsida.
Ang. provträning, inga taggar kommer att lämnas ut, man får slå följa med någon
som redan har tagg. Depositionsavg:50 kr.


§15. Kennet Larsen avtackades efter gott samarbete p.g.a. flytt från Kristdala.
§16. Mötet avslutas.

Styrelsemöte 25/01 2015

Styrelsemöte Kristdala Styrketräningsklubb
25-01-15 Närv. 6 st.
§ 1.  Mötets öppnande.
§2. Carola Östergren valdes till ordf.
§3. Ingrid Thornberg valdes till sekr.
§4. Roger Johansson valdes till justerare.
§5. Dagordningen godkändes.
§6. Genomgång av föregående protokoll.
§7. Årsmöte kommer att hållas 15 feb kl. 18.00 i brandstationens lokal. Ang. taggar så kommer de att

fortsättningsvis delas ut på gymmet. Tid och dag kommer att beslutas på årsmötet. Ingrid T. har varit på föreningsriksdagen i Oskarshamn 2014-12-02. Bl. a. hölls det föreläsning om spice och andra nya droger som snabbt kommer ut på marknaden, och hur lätt det är att få tag på. Det ligger på alla som är med och har någon ungdomsaktivitet att vara uppmärksam på ungdomarnas beteende och om det fort ändras.

 

§8. Inköp av löpband togs. Johan L. undersöker vad som finns och ser till att det blir inköpt.
§9. Mötets avslutandeStyrelsemöte 16/11 2014

STYRELSEMÖTE Kristdala styrketräningsklubb 16-11-14 Närvarande: 4 st.
§ 1. Mötets öppnande.
§ 2. Carola Östergren valdes till mötesordförande och sekreterare.
§ 3. Roger Johansson valdes till justerare.
§ 4. Dagordningen godkändes.
§ 5. Genomgång av föregående protokoll.
§ 6. Övriga frågor:

Nödutgången ska vara stängd, klagomål från kommunen om ökade värmekostnader + ventilationen fungerar inte om dörren är öppen, kan leda till högre hyra = dyrare träningsavgift. Vi är en ideell förening. Styrelsen tog in yngre suppleanter för att slussa in dem i styrelsen, det fungerar inte så suppleanter kommer inte att finnas kvar. Inga specialavtal, utan medlemsavgift och träningsavgift gäller fr.o.m. 1/1-15. Vi håller utkik efter ett beg. Löpband för ca.70.000:-.


§ 7. Mötets avslutande.